Dịch vụ quản lý bảo mật

Với ra sự ra đời ngày càng nhiều các mối đe dọa an ninh phức tạp, các doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng thông tin của họ, bao gồm: Sự cần thiết cho sự bảo vệ trước các cuộc tấn công ngày càng tinh vi: Doanh nghiệp phải luôn luôn làm chủ được các công nghệ mới, với các giải pháp bảo mật có thể phát hiện và đáp ứng các cuộc tấn công ngày càng tinh vi.

Dịch vụ giám sát bảo mật thông tin và sự kiện (SIEM)

24x7 phục vụ giám sát hệ thống khách hàng suốt ngày đêm, bảo vệ tài sản thông tin quan trọng của khách hàng. 

Ngăn ngừa, phát hiện và đáp ứng kịp thời với các lỗ hổng bảo mật và các mối đe dọa 24/7 bởi trung tâm hỗ trợ của SBD. 

Các chuyên gia bảo mật có trình độ cao và một quy trình  chắc chắn dựa trên thực tiễn sẽ bảo mật hệ thống mạng của  tổ chức bạn tốt nhất.
 
Dịch vụ giám sát hiểm họa từ bên trong (ITM)

Phương pháp tiếp cận đa tầng để xác định đích giá trị cao, theo dõi các hoạt động của các nhóm người dùng khác nhau nhằm xác định, theo dõi và đáp ứng với các mức khác nhau của các mối đe dọa nội bộ.
 
Dịch vụ giám sát hệ thống xử lý, kiểm soát luồng thông tin và dữ liệu

SCADA-Kết hợp giám sát và tập trung hóa thông tin bảo mật từ tất cả nguồn lưu thông vào mạng. 

Các thông tin này sau đó được kiểm tra các mối  tương quan để phát hiện, xác định và cung cấp các cảnh báo về tấn công, cho phép chủ sở hữu hệ thống có các phản ứng nhanh chóng, kịp thời
 
Dịch vụ quản lý các thiết bị bảo mật

Cung cấp dịch vụ cài đặt và quản lý các thiết bị bảo mật đặt tại khách hàng  như tường lửa (firewall), hệ thống phòng chống xâm nhập (IPS), các thiết bị quản lý đe dọa hợp nhất (UTM), hệ thống phát hiện xâm nhập mạng (IDS) và hệ thống quản lý bản vá(Patch Management).
 
Dịch vụ ngăn chặn hiểm họa nhanh

Dịch vụ này đáp ứng nhanh, kịp thời khi một sự cố an ninh xảy ra bằng cách định vị, phân tích tác động của nó và cách ly các nút mạng bị ảnh hưởng. Điều này làm giảm đáng kể các gián đoạn cho hệ thống của khách hàng.
 
Dịch vụ quản trị hệ thống CNTT

Chuyên viên CNTT của chúng tôi  khảo sát, đánh giá hệ thống an toàn thông tin của doanh nghiệp, cung cấp cho doanh nghiệp một bức tranh toàn cảnh về hệ thống bảo mật bao gồm các chính sách bảo mật, các qui trình…qua đó giúp doanh nghiệp đánh giá đúng mức độ hiệu quả của hệ thống với các mối đe dọa từ bên trong lẫn bên ngoài.

Dịch vụ “Đào tạo và quản lý CNTT": các chuyên gia tư vấn an ninh mạng sẽ xem xét toàn cảnh về bảo mật của doanh nghiệp bạn, khuyến cáo những phần cần cải thiện, và giúp nhân viên của bạn có thể nhanh chóng xác định và giải quyết các lo lắng cũng như thách thức về an toàn mạng.
 
Dịch vụ giám sát sự tuân thủ và quản trị hệ thống CNTT

Cung cấp một chuỗi các hoạt động cài đặt, đánh giá và giám sát các hệ thống nội bộ để bảo đảm việc tuân thủ các tiêu chuẩn IT qui định, bao gồm việc kiểm soát truy cập, các hoạt động quản trị hệ thống, theo dõi quá trình đăng nhập, cũng như việc quản lý thay đổi và quản lý rủi ro.
Dịch vụ "Giám sát sự tuân thủ"  thu thập thông tin, đánh giá sự tương quan của các sự kiện và lập báo cáo nhằm bảo đảm tuân thủ các các chuẩn  Sarbanes-Oxley, HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) và PCI Payment Card Industry)...