Cổng Thông Tin

Thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin, đồng thời thực hiện cung cấp và trao đổi với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng Web tại bất kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ đâu.

Giới thiệu
Cổng thông tin điện tử là gì?

- Là điểm truy cập tập trung và duy nhất. Tích hợp các kênh thông tin, dịch vụ hành chính công và các ứng dụng.

 

Cổng thông tin điện tử được phát triển như thế nào?

- Là một sản phẩm hệ thống phần mềm được phát triển trên một sản phẩm phần mềm cổng lõi (portal core)

 

Cổng thông tin điện tử hoạt động như thế nào?

- Thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin, đồng thời thực hiện cung cấp và trao đổi với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng Web tại bất kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ đâu.

 

Mô hình cổng TTĐT

 

Module chức năng của Cổng TTĐT

 • Quản lý tin tức
 • Quản lý người dùng, phân quyền
 • Quản lý quy trình xuất bản tin
 • Quản lý văn bản
 • Quản lý giao lưu trực tuyến
 • Quản lý ảnh/video
 • Quản lý danh bạ
 • Quản lý góp ý dự thảo văn bản
 • Quản lý cung câp thông tin dịch vụ công
 • Quản lý hỏi đáp, góp ý trực tuyên
 • Quản lý hệ thống báo cáo

….………………………
 

Chức năng cổng lõi